news_01

SOURCE .fair – 5th Anniversary –

Nov 16, 2013 | exhibition, news

November 16 – 30 , 2013
Opening party: November,16   17:00 – 19:00
Time : 12:00 – 18:00
※ It opens only on  Thur, Fri, Sat, Sun.

Participating artists :
Takahiro UEDA, Tatsuya UCHIDA, Shintaro KOBAYASHI
Chinatsu SHIMODAIRA,  Chise SHIMOMURA, Michiyo TESHI,
Tomomi NISHIZAWA, Yuto YAMASHITA


> HOME PAGE